Visioner för Skålltorp

Michael Ventorp som arbetar med hästanläggningar har tagit fram olika förslag på hur man kan göra en modern ridskoleanläggning av Skålltorp, där Skaraortens Ryttarförening bedriver verksamhet.

Alla förslagen bygger på att vägen som går genom anläggningen flyttas och dras öster om anläggningen i stället. I förslagen finns också en väg mellan Skålltorp och travet.

Förslagen ska ses som en grund för vidare diskussion, och inget är beslutat om vad som ska göras.

Michael Ventorps förslag för Skålltorp

Skålltorp
Den K-märkta ladan med skiftesväggar föreslås att användas som strö- och foderförråd. En förutsättning är att min typ gårdslastare införskaffas för att kunna komma in genom befintliga portar. Samtliga stall förses med buffertlagerutrymmen för strö och foder för att inte påkalla dagliga transporter mellan lada och stall.
Gödselhanteringen föreslås bestå av mellanlagring i form av container/gödselvagn vid respektive stall och som töms vid behov och transporteras till för alla stall gemensam gödselplatta (befintlig är ej godkänd och bör flyttas). Samtidigt föreslås rationalisering av gödselhanteringen inom stall och till mellanlagring.

 

Skålltorp alt. 1A och 1B

Alt 1AAlt 1B

Alternativen baseras på att det äldsta ridhuset rivs och att man förtätar byggnadsbeståndet. Huvudsakliga konsekvenser med alternativ 1A är:
+ Nära mellan enheter.
+ Äldsta ridhuset förfulande verkan tas bort (genom rivning).
+ Utomhusbanor används som de är.
– Olika trafik korsar varandra.
– Svårt att expandera nya ridskolestallet (samt att det inte finns plats att ersätta det traditionella stallet med en lösdriftsanläggning om detta beslutas).
– Stall ligger inte centralt med hänsyn till hagar, kan ge tidsåtga?ng för in- och utsläpp av hästar.
– Skapar en svårnyttjad gårdsplan mellan ridhus.

Huvudsakliga konsekvenser med alternativ 1B:
+ Nära mellan enheter – mycket god kontakt mellan ridskolestall och ridhus
+ Äldsta ridhuset förfulande verkan tas bort.
+ Utomhusbanor används som de är.
– Olika trafik korsar varandra.
– I stort sett omöjligt att expandera nya ridskolestallet eller att pa? angiven plats anordna en lösdrift).
– Stall ligger inte centralt med hänsyn till hagar, kan ge tidsåtga?ng för in- och utsläpp av hästar.
– En svårnyttjad gårdsplan NV om ridskolestallet som kan bli en ”sno?fälla”.

 

Skålltorp alt. 2
Alt 2Alternativet bygger pa? att nytt ridskolestall och nytt ridhus skapar koncentreras till en plats, ett eget ”centrum”, bortom befintlig anläggning. Därtill skapas även ett ”centrum” för gäster (med stall och logi) respektive privatstallskunder.
Huvudsakliga konsekvenser med alternativ 2 är:
+ Skapas en separat plats för de anläggningar som framför allt används av ridskolan, ett ”ridskolecentrum”
+ Platsen medger lätt att expandera ridskolestallet, eller eräa?tta med lösdriftsanläggning.
+ Trafiken kring ridskolan blir huvudsakligen tillhörande själva ridskolan
+ Nybyggt stall kommer i blickpunkten när man svänger in mot anläggningen (efter trädrida?) och platsen ”öppnar” sig.
+ Nya ridhuset, som stor byggnad, ansluts visuellt till övriga stora byggnader (övriga ridhus).
+ Ökat nyttjande av gårdsplan NV om äldsta ridhuset.
+ God tillgänglighet (korta vägar) till vinterhagar för ridskolehästar.
+ God kontakt mellan privatstall och äldsta ridhuset (ridhuset bör dock fräschas upp).
+ Ridskolan kan verka mer eller mindre ostört vid tävlingsarrangemang (om nya befintliga ridhuset används vid inomhustävlingar).
– Ny hoppbana får anläggas.
– Privatstallets vinterhagar reduceras, eventuellt får en del privathästar ledas på gårdsplan NV om äldsta ridhuset, vilket är en nackdel logistiskt).
– Inkräktar på område med högt naturvärde.
– Stallet inte parallellt/vinkelrätt med övriga byggnader.
– Relativt stor gårdsplan framför ridskolestall (kostnad, kan dock reduceras genom till exempel grästäckt rondell el motsvarande mitt på planen).

 

Skålltorp alt. 3
Alt 3Alternativ baseras, i större utsträckning än alt. 2, på att de anläggningar som används för tävling (utomhusbanor och nya ridhuset, om inte det nya befintliga ska användas som sådan) koncentreras till söder om befintlig väg. Därigenom kan publik slussas direkt till faciliteterna utan att korsa eller störa annan verksamhet (ridskola och privathästar).
Huvudsakliga konsekvenser med alternativ 3 är:
+ Skapas i viss mån en separat plats för de anläggningar som framför allt används av ridskolan, ett ”ridskolecentrum”, men mindre tydlig än alt 2
+ Platsen medger lätt att expandera ridskolestallet, eller ersätta med lösdriftsanläggning.
+ Trafiken kring ridskolan blir huvudsakligen tillhörande själva ridskolan
+ Ökat nyttjande av gårdsplan NV om äldsta ridhuset.
+ God tillgänglighet (korta vägar) till vinterhagar för ridskolehästar.
+ Ridskolan kan verka mer eller mindre ostört vid tävlingsarrangemang, men i mindre utsträckning än alt. 2.
+ Nära från ridskolestallet till gemensam (undangömd) gödsellagringsplats – slipper mellanlagring.
+ Nära mellan ridskolestall och personfaciliteter i nya, befintliga ridhuset
+ God kontakt mellan privatstall och äldsta ridhuset (bör dock fräschas upp).
– Nybyggt stall blir ”undangömd”, det vill säga kommer inte i blickpunkten när man svänger in mot anläggningen (efter trädridå) och platsen ”öppnar” sig.
– Inkräktar på område med högt naturvärde.
– Ny hoppbana får anläggas.
– Nya ridhuset, som stor byggnad, kommer att tillsammans med befintliga ridhus att ge ett massivt intryck när man svänger in mot anläggningen (efter trädridå) och platsen ”öppnar” sig – vilket anses som en nackdel.
– Privatstallets vinterhagar reduceras, eventuellt får en del privathästar ledas på gårdsplanen NV om äldsta ridhuset, vilket är en nackdel logistiskt).

Michael Ventorps slutsatser kring alternativen fo?r Skålltorps ridskola
Alternativ 3 ses som den mest funktionella lösningen, men har visuella nackdelar i förha?llande till alt 2. Under förutsättning att det nya, befintliga ridhallen anses ha tillräcklig läktarkapacitet för tävlingar och används vid sådan, förespråkas därför alternativ 2.